Teksti suurus:
A A A

Kodutütred

Kodutütarde Alutaguse ringkond
Koduleht

Kodutütre pühalik tõotus:
 Tahan olla korralik ja aus, armastada oma kodu ja isamaad, aidata ligimest ja jääda ustavaks kodutütre põhimõtetele ja seadustele
 
Kodutütarde juhtlause:
 Isamaa auks – alati valmis!
 
Kodutütarde organisatsioon loodi 19. jaanuaril 1932. aastal. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis loodi I Kodutütarde rühm 14. mail 1991. aastal Puhja Gümnaasiumis, kus kodutütarde pühaliku tõotuse andis 15 tütarlast. Tänaseks on meid kokku üle 3000.
Noorteorganisatsioon Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.
Kodutütarde eesmärkideks on:
 • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust,   süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
 • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
 • arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
 • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikkust abistada hädasolijaid;
 • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
 • kasvatada noortes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.
Kodutütred on koondnimetus kogu Kodutütarde organisatsiooni liikmeskonnale.
Kodutütre seadused ja kombed:
K O D U T Ü T A R
• on puhas sõnas, mõttes ja teos
• armastab oma kodu ja on ustav isamaale
• õpib hoolega ja püüab edu poole
• austab vanemaid inimesi ja on nõrgemate kaitsja
• ei kaeba ega hädalda
• viib alustatud tööd alati lõpule
• on see, keda võib usaldada
• on aus, karske, südamlik ja elurõõmus
• on looduse sõber ja kaitsja
• püüab teha head oma ligimesele

Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad liikmed:
•  noorliikmed;
•  tegevliikmed;
•  toetajaliikmed;
•  auliikmed.
Kodutütarde organisatsiooni noorliikmeks võib olla iga 7-18 aastane naissoost isik, kes tunnistab kodutütarde seadusi ja kombeid ning talitab nende järgi.
Kodutütarde tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kel on pedagoogiline või noorsootööalane kogemus, kes tunnistavad Kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide  saavutamisele.
Noortejuht on ka teise Kaitseliidu struktuuriüksuse tegevliige, kui ta osaleb noorteorganisatsioonis noorliikmete õppetegevuse korraldamises ning ta on noortejuhiks kinnitatud vastavalt käesolevale põhikirjale.
Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa Kaitseliidu ja Kodutütarde eesmärkide  saavutamisele ning kes vastab Kaitseliidu seaduses toodud nõuetele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu ringkonnavanem käskkirjaga, kus märgitakse ära tema kohustused organisatsioonis.
Kodutütarde ringkonna auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde ringkonna ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel ringkonna juhatus ringkonnavanema ettepanekul. Ringkonna auliige võib nõuandva häälega osaleda ringkonna üksuste koosolekutel ja ettevõtmistel.
Hetkel tegutseb Alutagusel 16 rühma:
 • Avinurme
 • Venevere
 • Jõhvi
 • Jõhvi "Päikesekiired"
 • Kohtla-Järve
 • Kiviõli
 • Illuka
 • Sonda
 • Sinimäe
 • Narva
 • Narva "Snaiper"
 • Iisaku
 • Lüganuse
 • Toila
 • Maidla
 • Kohtla-Nõmme
Liikmete arv tänase seisuga:
 176 noorliiget, 19 noortejuhti ja 11 toetajaliiget.
Kodutütarde Alutaguse ringkonnavanem on Laine Tops.
Alutaguse Kodutütarde ringkond pakub võimalust osaleda meie õppepäevadel ja kursustel, lüüa aktiivselt kaasa ringkonna tegevuses, piirkondlikes ja vabariiklikes laagrites, puhkeõhtutel ja tähtpäevadel.
 Meiega liitumiseks on vajalik täita vormikohane avaldus elukohajärgses rühmas või ringkonnas. Kandideerimisaeg on 2 kuud. Uued kodutütred võetakse meie ridadesse vastu pidulikul aktusel, kus antakse kätte ka liikmekaart, mis tõendab kuuluvust Kodutütarde organisatsiooni.
 
 Meie igapäevane aadress on:
 Jaama tn. 37
 Jõhvi
 41533
 
 Noorteinstruktoriga saab ühendust:
  Tiina Normak

  E-mail: tiina.normakkaitseliit.ee
  Tel: 717 9568

 Ringkonnavanemaga saab ühendust:
 Laine Tops

 e-mail: josper1353gmail.com
 Tel. 56 881 353